Průkazy VMP - Vůdce malého plavidla

Průkaz Vůdce malého plavidla - VMP vydává Státní plavební správa


Tento průkaz považujeme pro námořní jachting za nevhodný. Důvodem je omezení pro plavbu do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů a do síly větru 4° Beaufortovy stupnice.

Nespornou výhodou průkazu VMP zůstává to, že jako jediný umožňuje plavbu po vnitrozemských českých vodách.

POZNÁMKA - v Chorvatsku je průkaz vyžadován k řízení plavidla jehož délka je větší než 2,5m nebo pokud výkon jeho motoru přesahuje 5kW.


Vůdce malého plavidla (VMP)a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla (MPZ)

Průkaz vůdce malého plavidla je národní průkaz pro plavbu s malým plavidlem pouze v České republice.

Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla je vydáván pro plavbu v zahraničí a smí se používat výhradně k plavbě pro rekreaci a sport.

Obě oprávnění jsou vydávána na jednom formuláři průkazu. Často tedy budeme uvádět pouze jedno označení - Vůdce malého plavidla / VMP.


 

Vůdce malého plavidla je oprávněn vést v zahraničí rekreační plavidlo:

 • v oblasti I - na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je oprávnění uznáváno, (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií)
 • v oblasti C - v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií a vykoná navíc teoretickou zkoušku z teorie plavby na moři).
   

Podmínky, které musí žadatel splnit:

Kategorie M20, M, S20, S:

 • věk nejméně 16 let,
 • úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro kategorii M nebo M20, volitelně pak pro kategorii S nebo S20,
 • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S.

Kategorie M24:

 • věk nejméně 20 let,
 • vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla kategorie M nebo M a S alespoň 4 roky,
 • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M24.

 


Pro oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla jsou stanoveny následující kategorie:

 • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
 • M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.
 • M24 tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.
 • S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
 • S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

 


Předkládané doklady a náležitosti

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, stáhnout jej z webových stránek SPS nebo na vyžádání je možno ho zaslat poštou)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ve vztahu k vedení malého plavidla) dle podmínek zdravotní způsobilosti, který vystavuje zpravidla praktický lékař, u něhož je žadatel registrován, ne starší než 3 měsíce
 • osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou společně se žádostí o vydání plavebního dokladu, nikoli později. Toto nemusí předkládat držitelé platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla, které není malým (pro kategorii M) nebo velitele námořní jachty vydaného podle zákona o námořní plavbě (pro kategorii M, případně S). seznam pověřených osob

  UPOZORNĚNÍ: Žadatelé o kategorii M a S (bez omezení) musí Ověření praktických dovedností u pověřené osoby absolvovat před podáním žádosti na pobočky SPS!!! Bez osvědčení o ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla přiloženého k žádosti není možné přijmout žadatele k teoretické zkoušce.
  Žadatelé o kategorii M20 a S20 (s omezením výkonu motoru a plochy plachet) výše uvedené osvědčení nepředkládají.
   
 • 1 fotografii pasového formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok
 • správní poplatek 500,- Kč

  Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

   

Zkouška

 • Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění výše uvedených podmínek.
 • Žadatel musí při zkoušce způsobilosti prokázat teoretické znalosti v písemném testu ve smyslu Zkušebního řádu, vydaného platným rozhodnutím ředitele Státní plavební správy. Zkouška se provádí před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.
 • Teoretickou zkoušku vykoná žadatel o kategorii M, M20, S, S20,a o průkaz vůdce rekreačního plavidla pro oblast plavby C (příbřežní plavba na moři).
 • Žadatel může vykonat zkoušku v nejbližším volném termínu následujícím po podání žádosti. Termíny zkoušek Vám sdělí příslušná SPS nebo je naleznete na webových stránkách.

Písemný test

 • Základní část určená pro kategorie M a M20 obsahuje 5 testových listů po 7 otázkách, celkem 35 otázek. Otázky jsou vybrány z otázek z předmětů plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 30 bodů.
 • Doplňková část určená pro kategorie S a S20 obsahuje 2 testové listy po 7 otázkách, celkem 14 otázek. Otázky jsou vybrány ze souboru otázek ze základů konstrukce plachetnic,teorie plavby plachetnic a techniky plachtění. Doba na zpracování testu je maximálně 10 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“,dosáhl-li nejméně 11 bodů.
 • Zkouška pro oblast C – příbřežní plavba na moři: je určena pro držitele alespoň kategorie M nebo M20,volitelně S nebo S20. Test obsahuje 4 testové listy po 7 otázkách, celkem 28 otázek z předmětů mezinárodní námořní právo a předpisy (vybrané paragrafy zákona č. 61/2000 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972), základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 24 bodů.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Test se provádí pomocí počítače.

Vzorové okruhy otázek jsou ke stažení na webu SPS.

 


Ověření praktických dovedností

Jedná se o praktickou zkoušku, při které má žadatel splnit úkony stanovené osnovou podle vyhlášky o způsobilosti k vedení a obsluze plavidel.

Osnova obsahuje tyto činnosti:

Kategorie M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

 • kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
 • postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem

 • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,
 • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště,plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
 • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí,
 • manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel,
 • vydávání pokynů a povelů.

Mimořádné situace

 • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem,
 • činnost při nasednutí plavidla,
 • použití záchranných prostředků.

Kategorie S

Příprava takeláže na plavbu

Ovládání plavidla pomocí plachet

 • stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.

Technika plutí

 • ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě.

Záleží na žadateli, jak rychle a dobře bude plavidlo ovládat a jak dobře úkony podle stanovené osnovy splní, aby mohl osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla získat. Osobu pověřenou ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla si mohou žadatelé vybrat sami.

Kontaktujte nás


Vítejte
na palubě