Průkazy VMP - Vůdce malého plavidla

Průkaz Vůdce malého plavidla - VMP vydává Státní plavební správa


Tento průkaz považujeme pro námořní jachting za nevhodný. Důvodem je omezení pro plavbu do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů a do síly větru 4° Beaufortovy stupnice.

Nespornou výhodou průkazu VMP zůstává to, že jako jediný umožňuje plavbu po vnitrozemských českých vodách.

POZNÁMKA - v Chorvatsku je průkaz vyžadován k řízení plavidla jehož délka je větší než 2,5m nebo pokud výkon jeho motoru přesahuje 5kW.


Vůdce malého plavidla (VMP) a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla (MPZ)

Průkaz vůdce malého plavidla je národní průkaz pro plavbu s malým plavidlem pouze v České republice.

Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla je vydáván pro plavbu v zahraničí a smí se používat výhradně k plavbě pro rekreaci a sport.

Obě oprávnění jsou vydávána na jednom formuláři průkazu. Často tedy budeme uvádět pouze jedno označení - Vůdce malého plavidla / VMP.


 

Vůdce malého plavidla je oprávněn vést v zahraničí rekreační plavidlo:

 • v oblasti I - na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je oprávnění uznáváno, (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií)
 • v oblasti C - v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií a vykoná navíc teoretickou zkoušku z teorie plavby na moři).
   

Podmínky, které musí žadatel splnit:

Kategorie M20, M, S20, S:

 • věk nejméně 16 let,
 • úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro kategorii M nebo M20, volitelně pak pro kategorii S nebo S20,
 • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S.

Kategorie M24:

 • věk nejméně 20 let,
 • vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla kategorie M nebo M a S alespoň 4 roky,
 • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M24.

 


Pro oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla jsou stanoveny následující kategorie:

 • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
 • M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.
 • M24 tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.
 • S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
 • S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

 


Předkládané doklady a náležitosti

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, stáhnout jej z webových stránek SPS nebo na vyžádání je možno ho zaslat poštou)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ve vztahu k vedení malého plavidla) dle podmínek zdravotní způsobilosti, který vystavuje zpravidla praktický lékař, u něhož je žadatel registrován, ne starší než 3 měsíce
 • osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou společně se žádostí o vydání plavebního dokladu, nikoli později. Toto nemusí předkládat držitelé platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla, které není malým (pro kategorii M) nebo velitele námořní jachty vydaného podle zákona o námořní plavbě (pro kategorii M, případně S). seznam pověřených osob

  UPOZORNĚNÍ: Žadatelé o kategorii M a S (bez omezení) musí Ověření praktických dovedností u pověřené osoby absolvovat před podáním žádosti na pobočky SPS!!! Bez osvědčení o ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla přiloženého k žádosti není možné přijmout žadatele k teoretické zkoušce.
  Žadatelé o kategorii M20 a S20 (s omezením výkonu motoru a plochy plachet) výše uvedené osvědčení nepředkládají.
   
 • 1 fotografii pasového formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok
 • správní poplatek 500,- Kč

  Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

   

Zkouška

 • Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění výše uvedených podmínek.
 • Žadatel musí při zkoušce způsobilosti prokázat teoretické znalosti v písemném testu ve smyslu Zkušebního řádu, vydaného platným rozhodnutím ředitele Státní plavební správy. Zkouška se provádí před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.
 • Teoretickou zkoušku vykoná žadatel o kategorii M, M20, S, S20, a o průkaz vůdce rekreačního plavidla pro oblast plavby C (příbřežní plavba na moři).
 • Žadatel může vykonat zkoušku v nejbližším volném termínu následujícím po podání žádosti. Termíny zkoušek Vám sdělí příslušná SPS nebo je naleznete na webových stránkách.

Písemný test

 • Základní část určená pro kategorie M a M20 obsahuje 5 testových listů po 7 otázkách, celkem 35 otázek. Otázky jsou vybrány z otázek z předmětů plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 30 bodů.
 • Doplňková část určená pro kategorie S a S20 obsahuje 2 testové listy po 7 otázkách, celkem 14 otázek. Otázky jsou vybrány ze souboru otázek ze základů konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění. Doba na zpracování testu je maximálně 10 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 11 bodů.
 • Zkouška pro oblast C – příbřežní plavba na moři: je určena pro držitele alespoň kategorie M nebo M20, volitelně S nebo S20. Test obsahuje 4 testové listy po 7 otázkách, celkem 28 otázek z předmětů mezinárodní námořní právo a předpisy (vybrané paragrafy zákona č. 61/2000 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972), základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 24 bodů.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Test se provádí pomocí počítače.

Vzorové okruhy otázek jsou ke stažení na webu SPS.

 


Ověření praktických dovedností

Jedná se o praktickou zkoušku, při které má žadatel splnit úkony stanovené osnovou podle vyhlášky o způsobilosti k vedení a obsluze plavidel.

Osnova obsahuje tyto činnosti:

Kategorie M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

 • kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
 • postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem

 • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,
 • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
 • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí,
 • manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel,
 • vydávání pokynů a povelů.

Mimořádné situace

 • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem,
 • činnost při nasednutí plavidla,
 • použití záchranných prostředků.

Kategorie S

Příprava takeláže na plavbu

Ovládání plavidla pomocí plachet

 • stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.

Technika plutí

 • ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě.

Záleží na žadateli, jak rychle a dobře bude plavidlo ovládat a jak dobře úkony podle stanovené osnovy splní, aby mohl osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla získat. Osobu pověřenou ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla si mohou žadatelé vybrat sami.